W nawiązaniu do poprzedniego wpisu jeszcze jedna sytuacja, w której odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej będzie zwolnione z podatku dochodowego. Dotyczy to odszkodowań przyznanych na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że zwolnione z podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale pod warunkiem że ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów. Zwolnienie to nie dotyczy odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód pozasądowych.

 

Natomiast zasady przyznawania odszkodowań przez Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa określa zasady działania Wojewódzkich Komisji, tryb ustalania odszkodowania oraz jego maksymalną wysokość. Natomiast szczegółowe zasady ustalania odszkodowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. IBPBII/1/415-859/13/ASz) uznał, że „Po dokonaniu analizy przywołanych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia, będących podstawą przyznanego Wnioskodawczyni odszkodowania, wskazać należy, iż zawierają one postanowienia, z których wynika w jakiej maksymalnej wysokości przedmiotowe odszkodowanie może być wypłacone oraz według jakich zasad (procedur) odszkodowanie powinno być ustalone. Wobec tego do przedmiotowego odszkodowania ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego powyżej przepisu”.

 

 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe