Podstawowa stawka podatku VAT to obecnie 23%. Niektóre towary i usługi objęte są obniżoną stawką 8%. Wśród nich znajdują się wyroby medyczne.

 

Art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że stawkę 8% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. W poz. 105 tego załącznika wskazane zostały: „Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika”. Wyroby te są opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol PKWiU.

 

Oczywiście podstawowym warunkiem zastosowania stawki 8% jest abyśmy mieli do czynienia z wyrobem medycznym. W zakresie kwalifikacji wyrobów do wyrobów medycznych przepisy podatkowe (ustawa o podatku od towarów i usług) wprost odsyłają do ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa ta zawiera definicję wyrobów medycznych oraz określa zasady dopuszczania ich do obrotu na terytorium Polski. Jej przepisy szeroko definiują wyroby medyczne, jako narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały lub inne artykuły wykorzystywane w określonych celach medycznych. Do wyrobów medycznych zalicza się np.: respirator, tomograf komputerowy, protezy kończyn, licówki stomatologiczne, okulary korekcyjne, strzykawki, rękawice do badań. Tym samym podstawowy warunek zastosowania stawki 8%, jakim jest kwalifikacja wyrobów do kategorii wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce, powinien być oceniany na podstawie przepisów ustawy o wyrobach medycznych.

 

Istotnym zagadnieniem jest sprzedaż części lub części zamiennych do wyrobów medycznych. Stawka 8% ma zastosowanie do sprzedaży wyrobów medycznych. Sprzedaż części lub cześć zamiennych do tych wyrobów będzie jednak opodatkowana podstawową stawką 23%, z wyjątkiem sytuacji w której części te mają status wyrobów medycznych albo zostały wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko to wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. (sygn. PT1.050.12.2015.ALX.572).

 

Podobnie, w przypadku gabarytowo większych wyrobów medycznych, uznaje się że sprzedaż wyrobów podlega opodatkowaniu stawką 8%, natomiast prace polegające na dostosowaniu (adaptacji, przebudowie, rozbudowie, itd.) pomieszczeń szpitala prowadzone w związku ze sprzedażą tego wyrobu nie korzystają, co do zasady, z obniżonej stawki i podlegają opodatkowaniu stawką 23%. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 30 marca 2012 r. (sygn. PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279).

 

Na zakończenie można dodać, że zastosowanie stawki 8% przy sprzedaży wyrobów medycznych jest niezależne od statusu nabywcy tych wyrobów; obniżona stawka dotyczy zarówno sytuacji w których kupującym jest podmiot prowadzący działalność medyczną, jak również sytuacji gdy kupujący nie prowadzi takiej działalności (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 marca 2013 r., sygn. IPPP1/443-44/13-2/AP). 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe