Niektóre dotacje otrzymane przez podatnika należy uwzględnić w podstawie opodatkowania i opodatkować VAT. Nie dotyczy to jednak wszystkich dotacji.

 

Art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że co do zasady podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

 

Nie wszystkie dotacje stanowią podstawę opodatkowania, ale tylko te które mają bezpośredni wpływa na cenę towarów lub usług. Dokładnie wyjaśnił to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2016 r. (sygn. ILPP5/4512-1-304/15-4/PG): „Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

 

W związku z tym otrzymując dotacje lub inne świadczenia o podobnym charakterze należy za każdym razem przeanalizować, czy będą one wliczane do podstawy opodatkowania VAT. Zasadnicze znaczenie w takiej analizie będą miały warunki dofinansowania i cele na jakie zostało ono przyznane. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe