Od 2015 r. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że na obszarze gminy może być wprowadzona opłata reklamowa. Właściciele nieruchomości, w tym m.in. szpitale i inne podmioty lecznicze, powinny zatem zwrócić uwagę czy w ich gminie wprowadzono albo planuje się wprowadzenie takiej opłaty.

 

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że ustanowienie opłaty reklamowej nie jest obligatoryjne. Jest to decyzja rady gminy, która może, ale nie musi wprowadzić opłaty reklamowej. W praktyce może być tak, że jedna gmina wprowadzi na swoim obszarze taką opłatę, a inna gmina jej nie wprowadzi.

 

Opłatę pobiera się od tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Definicje tych pojęć zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata reklamowa będzie pobierana w szczególności od billboardów, banerów reklamowych oraz reklam rozwieszanych na rusztowaniach lub ogrodzeniach.

 

Obowiązek zapłacenia opłaty reklamowej będzie spoczywał na właścicielu nieruchomości, a przy nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste na użytkowniku wieczystym. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego opłatę będzie uiszczał posiadacz tych nieruchomości. Co istotne, obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na wskazanych podmiotach, a nie np. na właścicielu urządzeń i tablic reklamowych czy agencji reklamowej.

 

Opłata reklamowa nie będzie obejmowała wszystkich reklam. Po pierwsze, opłata może być pobierana jedynie na obszarach dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych (obowiązuje uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Po drugie, z opłaty wyłączone zostały m.in. urządzenia i tablice reklamowe, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz szyldy, o ile są zgodne z obowiązującymi na danym obszarze zasadami.

 

Stawki oraz szczegółowe zasady uiszczania opłaty reklamowej określa uchwała rady gminy.

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe