Jedną z cech charakterystycznych zawodów medycznych, jako zawodów zaufania publicznego, jest obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez przedstawicieli tych zawodów. Obowiązek ten jest realizowany m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

 

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów przepisy nakładają na nich obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w formach kształcenia podyplomowego (art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty). Natomiast w przypadku pielęgniarek i położnych jest to obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (art. 61 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

 

Przed organizatorem szkolenia dla lekarzy lub pielęgniarek pojawia się pytanie: czy taka usługa będzie zwolniona z podatku VAT? Odpowiedz brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami.

 

Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. Usługi kształcenia zawodowego o których mowa w tym przepisie, w przypadku lekarzy lub pielęgniarek, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z tymi zawodami lub w związku z branżą medyczną, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych lekarza albo pielęgniarki.

 

Istotnym warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest, aby kształcenie zawodowe odbywało się „w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. W przypadku lekarzy będą to szkolenia odbywające się na zasadach określonych we wskazanej już ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (art. 19 i następne tej ustawy) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Organizator szkolenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską. Natomiast w przypadku pielęgniarek będą to szkolenia odbywające się na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 61 i następne tej ustawy), a organizator będzie wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Jeśli szkolenia będą prowadzone na zasadach określonych w tych przepisach, to spełniony zostanie warunek objęcia ich zwolnieniem z podatku VAT. 

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe