Z ostatnich wpisów dotyczących podatku od nieruchomości wynika, że podmioty lecznicze są zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości oraz nie korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych w ustawie. Pomimo zastosowania obniżonej stawki może się okazać, że podatek od nieruchomości jest dla takiego podatnika bardzo poważnym obciążeniem finansowym (np. w przypadku szpitali zajmujących duże kompleksy budynków).

 

Rozwiązaniem, które można rozważyć w takim przypadku jest wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Wniosek taki musi być uzasadniony „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym” (art. 67a § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej). Są to typowe zwroty niedookreślone, które w ramach uznania administracyjnego dają organowi podatkowemu bardzo dużą swobodę w ocenie, czy w konkretnym stanie faktycznym umorzyć zaległości podatkowe. W przypadku podmiotów leczniczych ich sytuacja finansowa oraz konieczność nieprzerwanego zapewniania świadczeń medycznych na danym obszarze będą z pewnością okolicznościami, które mogą być brane pod uwagę przy umarzaniu.

 

Z proceduralnego punktu widzenia trzeba wskazać, że umorzenie zaległości podatkowej zasadniczo następuje na wniosek podatnika. W przypadku podatku od nieruchomości wniosek należy złożyć do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, czyli wskazywać okoliczności, które ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny przemawiają za umorzenie zaległości podatkowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające umorzenie.

 

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a więc będących przedsiębiorcami, należy również zwrócić uwagę, że umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości musi być zgodne z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej (art. 67b ordynacji podatkowej).

 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Umorzenie zaległości podatkowej ma zawsze charakter wyjątkowy. Zależy od tego, czy wykazany zostanie ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przesłanki te mają charakter bardzo ogólny i podlegają ocenie organu podatkowego. W związku z tym każdy przypadek trzeba analizować indywidualnie, a kluczowe znaczenie będzie miało uzasadnienie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej.  

Copyright 2016 - Bartosz Łukaszczuk Kancelaria doradcy podatkowego. All rights reserved. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe